Simona Ventura-Francia-isis-Terrorismo-Pakistan-India-Egitto-Napoli- Capri